III. ÚS 345/05
III.ÚS 345/05 ze dne 16. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 345/05

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele J. V., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 4. 7. 2005 formálně vadný návrh navrhovatele, ve kterém bylo uvedeno jako místo pobytu navrhovatele Vazební věznice Hradec Králové, P. O. Box 62, Hradec Králové.

Návrh trpěl formálními vadami, které spočívaly v tom, že navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o Ústavním soudu), k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), návrh nebyl předložen v potřebném počtu vyhotovení a nebylo z něj patrno, čeho se jím navrhovatel domáhá (§ 34 zákona o Ústavním soudu). Formální vady návrhu byly navrhovateli vytknuty výzvou Ústavního soudu (č. l. 3 spisu Ústavního soudu). Zásilka se však dne 15. 7. 2005 Ústavnímu soudu vrátila nedoručená s vyznačeným údajem vazební věznice, že navrhovatel byl z vazby propuštěn s tím, že jako adresu k zastižení sdělil: P., 686 01 Uherské Hradiště.

Výzva k odstranění vad zaslaná Ústavním soudem na tuto adresu se vrátila s vyznačeným údajem pošty, že je adresát na uvedené adrese neznámý (č. l. 5 spisu Ústavního soudu).

Ústavní soud proto požádal přípisem ze dne 14. 9. 2005 Ministerstvo vnitra ČR, oddělení správních činností, o sdělení trvalého pobytu navrhovatele, a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR o sdělení, zda se navrhovatel nenachází ve vazbě či výkonu trestu odnětí svobody. Ministerstvo vnitra ČR, oddělení správních činností, sdělilo ve svém přípisu, že navrhovatel má trvalý pobyt na adrese: P., 686 01 Uherské Hradiště (č. l. 8 spisu Ústavního soudu). Generální ředitelství Vězeňské služby ČR zaslalo negativní odpověď (č. l. 9 spisu Ústavního soudu).

Ústavní soud využil tedy veškerých možností ke zjištění adresy, na které se navrhovatel v současné době zdržuje, což se mu ovšem nepodařilo. K danému stavu došlo proto, že stěžovatel neposkytl Ústavnímu soudu nutnou součinnost, kterou je třeba od něj coby subjektu, jenž sám vyvolal řízení, očekávat, tj. neinformoval soud o své aktuální adrese. Ústavní soud proto usnesením ze dne 25. 10. 2005 (III. ÚS 345/05-10), ustanovil podle ustanovení § 29 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 63 zákona o Ústavním soudu, opatrovníka pro toto řízení před Ústavním soudem, Mgr. Štěpána Bubníka, Ph.D., adresa pro doručování: Ústavní soud, Joštova 8, Brno.

Výše uvedenou výzvu k odstranění vad převzal opatrovník osobně dne 14. 11. 2005. Ve středu dne 14. 12. 2005 uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž by je navrhovatel odstranil.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.