III. ÚS 341/05
III.ÚS 341/05 ze dne 10. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. srpna 2005 ve věci navrhovatele H. K., o návrhu ze dne 1. července 2005, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 4. července 2005 obdržel Ústavní soud podání vykazující formální vady, v němž navrhovatel poukázal na to, že postupem obecných soudů v jeho blíže specifikované věci se cítí být dotčen v ústavně zaručeném základním právu na projednání věci bez zbytečných průtahů, zakotveném v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Na výzvu Ústavního soudu k odstranění vad reagoval podáním, v němž tyto, aniž by přinejmenším pro případnou relevanci svého postupu naznačil důvody, proč tak ve lhůtě soudcem zpravodajem určené neučinil či učinit nemůže, v rozporu s jemu poskytnutým poučením neodstranil (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Lhůta marně uplynula dne 8. července 2005.

Proto Ústavní soud, vycházeje z toho, že jakožto orgán veřejné moci a orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) je povinen při výkonu své jurisdikce co do případů, mezí a způsobů uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), návrh stěžovatele v souladu s jemu poskytnutým poučením o důsledcích neodstranění vad podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.