III. ÚS 340/05
III.ÚS 340/05 ze dne 10. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 10. října 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu navrhovatele P. P., t a k t o:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 1. 7. 2005 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání (ústavní stížnost) navrhovatele v právní věci rozvodu a majetkového vypořádání.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 60 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

Dne 19. 8. 2005 a dne 2. 9. 2005 byla Ústavnímu soudu doručena další dvě podání navrhovatele, kterým ovšem vady původního podání odstraněny nebyly.

Dne 29. 8. 2005 byl Ústavnímu soudu doručen přípis advokátky B. H., ve kterém advokátka Ústavnímu soudu sdělila, že dopisem předsedy ČAK ze dne 19. 7. 2005 č. j. 2710/05 byla navrhovateli určena k zastupování v řízení před Ústavním soudem. Uvedla dále, že stěžovatel odmítl podepsat plnou moc k zastupování před Ústavním soudem v předmětné věci. Byl ochoten ji podepsat pouze s výhradami a omezeními pro advokátku, advokátka však trvala na podpisu plné moci ve znění, jak ji panu P. předložila. Ve tomto svém přípise adresovaném Ústavnímu soudu advokátka podrobně popsala celou proceduru směřující k udělení plné moci, kterou hodnotí jako odmítnutí udělené plné moci pro zastupování.

Protože výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 5. 8. 2005, a vady podání do dnešního dne nebyly odstraněny, jakož i vzhledem k výše uvedenému sdělení JUDr. H., soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2005Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.