III. ÚS 338/05
III.ÚS 338/05 ze dne 4. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 338/05

Ústavní soud rozhodl dne 4. října 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele K. N., t. č., zastoupeného JUDr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem 635 00 Brno, Kuršova 4, o ústavní stížnosti ze dne 30. 6. 2005, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel v podání označeném jako "stížnost pro porušení zákona" brojil proti rozhodnutí Okresního soudu Brno-venkov č. j. 12 PP 35/2005-11, jímž byla zamítnuta jeho žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Poté, co předložil listinu osvědčující jeho zastoupení advokátem, byl právní zástupce [s upozorněním na obsah § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu v uvedené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí], vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě do 16. 9. 2005. Stěžovatel sám pak sdělil, že o jeho stížnosti proti usnesení soudu I. stupně rozhodl soud odvolací, který ji zamítl. Vzhledem k tomu, že vady návrhu odstraněny nebyly, a to ani podáním advokáta ze dne 15. 9. 2005, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu]. Lze dodat, že zástupce stěžovatele sám ve zmíněném podání uvedl, že po poradě s navrhovatelem nenalezli důvody k napadení rozhodnutí soudů obou stupňů, opírající se Ústavu a Listinu základních práv a svobod.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.