III. ÚS 3362/12
III.ÚS 3362/12 ze dne 4. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 4. října 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti E. Š., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 4. 6. 2012 č. j. 12 P 18/2012-94 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2012 č. j. 19 Co 283/2012-303, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 30. 8. 2012 podání navrhovatele, které nemělo náležitosti a nesplňovalo podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel byl proto poučen o náležitostech ústavní stížnosti a byl vyzván, aby ve stanovené 15denní lhůtě vady podání odstranil.

Písemné poučení a výzvu navrhovatel obdržel dne 13. 9. 2012.

Dne 20. 9. 2012 navrhovatel požádal o prodloužení stanovené lhůty k odstranění vad do 22. 10. 2012 a v této souvislosti uvedl, že napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2012 č. j. 19 Co 283/2012-303 obdržel dne 22. 8. 2012, proto s ohledem na lhůtu k podání ústavní stížnosti (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu) žádá o její prodloužení.
Ústavní soud neshledal žádný důvod k tomu, aby soudcem zpravodajem stanovenou lhůtu k odstranění vad podání dále prodlužoval, neboť navrhovatel je nepochybně s ohledem na četnost jeho podání k Ústavnímu soudu dostatečně obeznámen s podmínkami a předpoklady zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Soudcovskou lhůtu stanovenou navrhovateli k odstranění vad podání lze obecně chápat ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu jako lhůtu, která v případě nesplnění podmínek výzvy má za následek odmítnutí ústavní stížnosti. Na tuto skutečnost byl navrhovatel ostatně v písemné výzvě výslovně upozorněn.

Je nepochybně v dispozici navrhovatele podat ve lhůtě uvedené v ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu řádnou, tedy kvalifikovanou ústavní stížnost, což se v předmětné věci i přes výzvu soudu nestalo.

Ústavní soud proto návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě jemu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2012

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.