III. ÚS 3346/09
III.ÚS 3346/09 ze dne 14. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 14. ledna 2010 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. Č., sepsané Mgr. Janem Aulickým, advokátem AK se sídlem Kaplická 327, 381 01 Český Krumlov, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2009 č. j. 3 Aps 3/2009-82 a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. února 2009 č. j. 10 Ca 218/2007-62, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

I. Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 28. prosince 2009, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2009 č. j. 3 Aps 3/2009-82, jakož i usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. února 2009 č. j. 10 Ca 218/2007-62, a to pro porušení článku 36 Listiny základních práv a svobod a článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
II. V ústavní stížnosti označené jako "Doplnění Ústavní stížnosti" stěžovatel uvádí, že proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2009 č. j. 3 Aps 3/2009-82, doručenému stěžovateli dne 27. července 2009, podal dne 4. září 2009 ústavní stížnost. Stěžovatel dále uvádí, že pro doplnění ústavní stížnosti mu byl v této věci Českou advokátní komorou určen advokát. Stěžovatel dále uvádí, že "advokát doplňuje tímto podáním ústavní stížnost, a dále předkládá doplnění zpracované samotným stěžovatelem, které se činí součástí ústavní stížnosti". Plnou moc k zastupování stěžovatele v řízení před Ústavním soudem ustanoveným advokátem však stěžovatel ke svému podání nepřiložil.

III. Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že stěžovatel podal dne 8. září 2009 u Ústavního soudu podání (věc je vedena u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 2370/09), kterým se domáhal toho, aby Ústavní soud zrušil "usnesení NSS ze dne 30. června na listě 80", přičemž ke svému podání přiložil kopii usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2009 sp. zn. 3 Aps 3/2009, založeného na čl. 82-83 spisu. Přípisem asistenta soudce Ústavního soudu ze dne 16. září 2009 bylo uvedené podání stěžovatele odloženo.

Vzhledem ke skončení výše uvedené věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 2370/09 je nutno podání stěžovatele označené jako "Doplnění Ústavní stížnosti", které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 28. prosince 2009, považovat za nové podání (ústavní stížnost). Protože napadené usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2009 č. j. 3 Aps 3/2009-82 bylo stěžovateli - jak ostatně on sám v ústavní stížnosti uvádí - doručeno dne 27. července 2009, je zřejmé, že ústavní stížnost směřující proti tomuto usnesení, Ústavnímu soudu doručená dne 28. prosince 2009, podaná k poštovní přepravě dne 23. prosince 2009, byla podána až po uplynutí šedesátidenní lhůty k podání ústavní stížnosti, a je tedy opožděná.

Na základě těchto skutečností Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2010

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.