III. ÚS 331/05
III.ÚS 331/05 ze dne 19. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 19. září 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci navrhovatele I. M., t a k t o:

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu bylo dne 28. června 2005 doručeno navrhovatelovo podání v elektronické podobě, které bylo doplněno dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 4. července 2005. Navrhovatel označil podání jako "Návrh - žaloba na PČR zneužití pravomoci v důsledku nešetření tr. činů" a uplatnil v něm námitky proti postupu Policie ČR a Městské policie v Ostravě.

Protože toto podání nesplňovalo náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad, k čemuž mu byla stanovena 30 denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že nebylo zřejmé, jaké ústavně zaručené základní právo stěžovatele mělo být porušeno [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), nebylo zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 zákona o Ústavním soudu).

Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 4. srpna 2005. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 5. září 2005 (pondělí). Stěžovatel dne 4. srpna 2005 učinil další podání v elektronické formě, které doplnil dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 16. srpna 2005. Navrhovatel v těchto podáních uvedl, jaká ústavně zaručená práva měla být postupem Policie ČR a Městské policie v Ostravě porušena a čeho se domáhá, zbylé vady, zejména absence zastoupení advokátem, však zůstaly neodstraněny.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil relevantní vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2005

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.