III. ÚS 329/17
III.ÚS 329/17 ze dne 15. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti Miroslava Rajze, proti postupu orgánů veřejné moci při vymáhání jeho pohledávky, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Dne 1. 2. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání, z jehož obsahu a z přiložených listin lze dovodit, že stěžovatel žádá o pomoc při vymáhání jeho pohledávky na náhradu újmy způsobené na zdraví (bolestného ve výši 36 000 Kč).
2. Na základě zjištění, že podání nesplňovalo náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro ústavní stížnost, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovateli doručena dne 9. 2. 2017, ten na ni v určené lhůtě nereagoval.

3. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2017

Josef Fiala v. r. soudce zpravodaj



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.