III. ÚS 3257/09
III.ÚS 3257/09 ze dne 17. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 17. února 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení o návrhu Ing. D. M., proti rozhodnutím Městského soudu v Brně sp. zn. 34 C 150/2007 ze dne 20. 5. 2008 a Krajského soudu v Brně sp. zn. 20 Co 795/2008 ze dne 13. 10. 2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní soud obdržel dne 16. 12. 2009 podání navrhovatele ze dne 14. 12. 2009, které nesplňuje náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Navrhovatel byl proto vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a současně poučen o obsahu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, podle něhož neodstranění vad ve stanovené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu.

Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 9. 1. 2010. Do dnešního dne však vady návrhu odstraněny nebyly. Navrhovatel tedy, jak patrno ze shora uvedeného, v určené lhůtě vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. února 2010

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.