III. ÚS 324/05
III.ÚS 324/05 ze dne 25. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 324/05

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele M. V., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 22. 6. 2005, označeným jako "ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky - 33 Odo 257/2005", navrhovatel brojil proti uvedenému usnesení.

Návrh trpěl formálními vadami, které spočívaly v tom, že navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o Ústavním soudu), k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), návrh nebyl předložen v potřebném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a nebylo z něj patrno, čeho se jím navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Formální vady návrhu byly navrhovateli vytknuty výzvou Ústavního soudu (č. l. 3 spisu Ústavního soudu), kterou převzal dle doručenky 29. 8. 2005, a současně mu byla k odstranění vytknutých vad stanovena 30denní lhůta.

Navrhovatel svým podáním ze dne 20. 9. 2005 požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad (o dalších 30 dnů), aby advokát "mohl řádně a v klidu vše potřebné připravit". Ústavní soud této žádosti vyhověl a lhůtu pro odstranění formálních vad návrhu prodloužil do 21. 10. 2005.

Za situace, kdy formální vady nebyly ani v prodloužené lhůtě odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než takto vadně podaný návrh odmítnout soudcem zpravodajem pro neodstranění vytknutých vad [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. října 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.