III. ÚS 3222/12
III.ÚS 3222/12 ze dne 10. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci návrhu Z. K., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10. 2007 sp. zn. 3 To 83/2002 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 3. 2007 sp. zn. 3 T 1/2007, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 22. 8. 2012, stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů, neboť míní, že jimi byla dotčena jeho ústavně zaručená základní práva a svobody.
Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 3. 9. 2012, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V této, ani později, lhůtě však navrhovatel dříve vytknuté vady podání neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle něhož soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Je přiléhavé dodat, že z dalších stěžovatelových procesních postupů, jmenovitě podání dovolání, o němž Nejvyšší soud rozhodl usnesením ze dne 24. 9. 2008 sp. zn. 3 Tdo 1122/2008, resp. ústavní stížnosti, kterou Ústavní soud odmítl usnesením sp. zn. II. ÚS 2382/08 ze dne 7. 10. 2008, je patrné, že s obsahem rozhodnutí, napadených nyní projednávanou ústavní stížností byl již tehdy obeznámen (srov. kupř. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2962/07 ze dne 17. 7. 2008 a sp. zn. III. ÚS 1506/08 ze dne 19. 2. 2009). Jestliže ústavní stížnost (datovaná dnem 20. 8. 2012) byla podána až dne 21. 8. 2012, stalo se tak zjevně po uplynutí 60-ti denní lhůty podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, a tudíž opožděně. Shodný výsledek řízení před Ústavním soudem je tudíž způsobilé založit posouzení ústavní stížnosti jako podané po lhůtě stanovené zákonem ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) téhož předpisu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2012

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.