III. ÚS 3216/09
III.ÚS 3216/09 ze dne 8. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 8. ledna 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele F. M., zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová, o ústavní stížnosti na postup Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Východočeského kraje se sídlem v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 810, ve věci vedené pod č. j. PVC-407-246/TČ-2006-70, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní stížností navrhovatel napadl postup policejního orgánu ve věci v záhlaví označené. S poukazem na celou řadu výhrad tvrdil, že se jím cítí být dotčen ve svých ústavně zaručených základních právech plynoucích z čl. 10 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný (nestanoví-li citovaný zákon jinak).

Z pohledu splnění formální podmínky přípustnosti (věcného projednání) návrhu, tj. subsidiarity ústavní stížnosti (§ 75 odst. 1 cit. zák.) je třeba konstatovat, že navrhovatel v ústavní stížnosti neuvedl, ani nikterak nedoložil, a ani to z ní či jejích příloh jinak nevyplývá, že by před jejím podáním uplatnil k ochraně jím namítaných porušených práv procesní prostředky, které mu poskytuje k jejich ochraně zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatel tak nedostál požadavku vyjádřenému v ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pročež byla ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) téhož zákona jako nepřípustná mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2010

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.