III. ÚS 321/05
III.ÚS 321/05 ze dne 13. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 321/05

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky BON-INVEST, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Karmelitská 18, zastoupené JUDr. Michalem Marčišinem, advokátem v Hradci Králové, U Koruny 1173, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2004, sp. zn. 49 Cm 68/2000, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2004, sp. zn. 58 Cm 66/2004, a jinému zásahu orgánu veřejné moci, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností, která byla k Ústavnímu soudu podána dne 23. června 2005, se stěžovatelka domáhala, s poukazem na porušení čl. 11 odst. 4, čl. 36 odst. 1, 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, toho, aby Ústavní soud nálezem přikázal Ing. Petru Hainovi, správci konkurzní podstaty úpadce Karmel, a. s., v likvidaci, vyškrtnout nemovitosti označené v ústavní stížnosti ze soupisu konkurzní podstaty tohoto úpadce, a současně navrhla, aby Ústavní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2004 (49 Cm 68/2000-154) a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2004 (58 Cm 66/2004-7).

V ústavní stížnosti stěžovatelka - stručně shrnuto - uvádí, že ve věcech vedených u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 58 Cm 66/2004 a 49 Cm 68/2000, které se nachází ve stádiu odvolacího řízení, jsou značné průtahy. Podstatou ústavní stížnosti je nesouhlas stěžovatelky se zahrnutím v ústavní stížnosti označených nemovitostí do konkurzní podstaty.

Ústavní stížnost je zčásti opožděně podaná a nepřípustná a zčásti jde o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu osobně stěžovatelkou podána dne 23. června 2005, ve vztahu k napadeným rozhodnutím Městského soudu v Praze - s ohledem na datum jejich vydání (23. června 2004 a 20. září 2004) - je zřejmé, že ústavní stížnost je v této části zjevně opožděná.

Mimo to, ústavní stížností napadená rozhodnutí Městského soudu v Praze, jak jsou vpředu označena, je možno - i podle poučení - napadnout odvoláním (stěžovatelka pak sama tvrdila v ústavní stížnosti, že odvolací řízení probíhá); ústavní stížnost je proto v této části rovněž nepřípustná, neboť podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu platí, že ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Pokud stěžovatelka brojí proti průtahům v řízení před obecnými soudy, musí zvolit jiný procesní postup.

Jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný, byla shledána ústavní stížnost v té části, jíž se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud přikázal Ing. Petru Hainovi, správci konkurzní podstaty úpadce Karmel, a. s., v likvidaci, vyškrtnout předmětné nemovitosti ze soupisu konkurzní podstaty tohoto úpadce, neboť k takovým procesním krokům není Ústavní soud dle pravomocí svěřených mu zákonem o Ústavním soudu (zákon č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Ústavou ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) příslušný.

Ústavní soud z takto vpředu rozvedených důvodů ústavní stížnost stěžovatelky odmítl [§ 43 odst. 1 písm. b), d) a e) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.