III. ÚS 320/05
III.ÚS 320/05 ze dne 15. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 320/05

Ústavní soud rozhodl dne 15. září 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Jana Musila ve věci navrhovatele P. W., o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2005 č. j. 21 Co 255/2005-45, t a k t o : Řízení se z a s t a v u j e . O d ů v o d n ě n í Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti ze dne 21. června 2005 navrhovatel napadl v záhlaví uvedené rozhodnutí obecného soudu. S odkazem na příslušná ustanovení zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl Ústavním soudem poučen o náležitostech návrhu a spolu s určením k tomu vymezené lhůty vyzván k odstranění vad. Na tuto výzvu reagoval navrhovatel sdělením, že stran jeho naříkané věci není z finančních důvodů schopen si zajistit povinné právní zastoupení v řízení před Ústavním soudem. V této souvislosti byl následně poučen o možnosti plynoucí z § 18 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Přípisem ze dne 5. září 2005 navrhovatel Ústavnímu soudu mimo jiné zdvořile sdělil, že určený advokát jej nehodlá zastupovat, pročež je "nucen tuto stížnost zrušit". Důvody tohoto postupu blíže vyplynuly z přiloženého "právního rozboru" Českou advokátní komorou k zastoupení stěžovatele určeného advokáta. Z obsahu takto koncipovaného podání navrhovatele lze nepochybně vyvodit, že vzal svůj návrh zpět. Proto bylo řízení o jeho návrhu v souladu s § 77 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zastaveno. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 15. září 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.