III. ÚS 32/10
III.ÚS 32/10 ze dne 8. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci návrhu navrhovatelky N. J., ze dne 31. 12. 2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
V návrhu ze dne 31. 12. 2009, jenž byl doručen Ústavnímu soudu dne 7. 1. 2010, navrhovatelka Naďa Johanová brojila, jak lze usuzovat z jeho obsahu, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2009 č. j. 3 Cad 16/2007-75.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh byl sepsán přímo navrhovatelkou, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhovatelka jako fyzická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud ji vyzval, aby tyto vady svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranila, a to konkrétně předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně navrhovatelku poučil, že pokud tak neučiní, může být její návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla navrhovatelce doručena dne 4. 3. 2010 (§ 49 odst. 4 občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu).

Protože navrhovatelka vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranila, Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl. Možno dodat, že pokud by byl nyní posuzovaný návrh kvalifikován jako ústavní stížnost, jednalo by se (dle všeho) současně o nepřípustný návrh ve smyslu § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, který by bylo třeba rovněž odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2010

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.