III. ÚS 32/05
III.ÚS 32/05 ze dne 14. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 32/05

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu M. D., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 1. 2005, žádá stěžovatel Ústavní soud o pomoc s tím, že byl odsouzen pro trestné činy, které údajně nespáchal.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh nesplňoval podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud stěžovatele vyzval k odstranění jeho formálních vad; ty spočívaly (mj.) v tom, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). K odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta v trvání 30 dnů a současně mu bylo výslovně sděleno, že pokud vady předmětného návrhu neodstraní, může být tento bez dalšího odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Dle poštovní doručenky danou výzvu stěžovatel převzal dne 8. 3. 2005. Protože stěžovatel na tuto výzvu nijak nereagoval, resp. ve stanovené lhůtě vady svého návrhu neodstranil, Ústavní soud jeho návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.