III. ÚS 317/05
III.ÚS 317/05 ze dne 11. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 317/05

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 11. října 2005 ve věci navrhovatelů 1) J. P., 2) J. S, 3) D. S., zastoupených JUDr. Borisem Čechovským, advokátem se sídlem 664 07 Pozořice, Kovalovická 268, o ústavní stížnosti proti exekučnímu příkazu exekutora JUDr. Tomáše Vrány ze dne 2. 6. 2005 sp. zn. Ex 0341/05, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelé se domáhali zrušení výše označeného exekučního příkazu, jímž dle jejich přesvědčení bylo zasaženo do práv, která jsou zakotvena v Listině základních práv a svobod, jakož i v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Uvedli, že rozhodnutím o nařízení exekuce prodejem nemovitosti se cítí dotčeni jako spoluvlastníci, když povinné náleží pouze spoluvlastnický podíl. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán někým zjevně neoprávněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Z obsahu stížností napadeného exekučního příkazu bylo zjištěno, že byl vydán na základě rozhodnutí příslušného soudu, jímž byla nařízena exekuce dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí - platebního rozkazu z 18. 12. 2002 č. j. Ro 1368/2002, a to k uspokojení pohledávky oprávněného GE Money Bank, a. s. proti povinné S. M., oprávněný a povinná byli tedy dle § 255 odst. 1 obč. soudního řádu účastníky řízení. Z obsahu příkazu vyplývá, že povinná je spoluvlastnicí nemovitosti, její podíl činí jednu šestinu, za další spoluvlastníky byli označeni stěžovatelé. Výrok obsahující rozhodnutí o provedení exekuce prodejem nemovitosti povinné byl dne 3. 8. 2005 opraven usnesením ze dne 3. 8. 2005 tak, že jde o provedení exekuce prodejem nemovitosti nebo spoluvlastnického podílu povinné. Pro výše uvedené nutno konstatovat, že navrhovatelé nebyli účastníky řízení o výkon rozhodnutí, v jehož rámci byl vydán exekuční příkaz. Z těchto důvodů je jejich návrh stížností podanou osobami neoprávněnými a jako takový byl odmítnut [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Lze dodat, že ochraně práv stěžovatelů jako spoluvlastníků nemovitosti po nařízení výkonu rozhodnutí dle § 335 obč. soudního řádu svědčí § 335b odst. 3 a po nařízení dražebního jednání § 336c odst. 5 obč. soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 11. října 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.