III. ÚS 312/10
III.ÚS 312/10 ze dne 28. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Š. L., bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní soud obdržel dne 2. 2. 2010 (prostřednictvím Okresního soudu v Přerově) návrh stěžovatele. Stěžovatel nebyl při podání návrhu zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", a jeho návrh vykazoval i další vady.

Ústavní soud proto stěžovatele v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu dne 18. 3. 2010 vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy odstranil nedostatek zastoupení advokátem, jakož i další vady svého návrhu. Současně ho poučil o následcích neodstranění vad. Vzhledem k tomu, že z návrhu stěžovatele vyplývá, že tento je hlášen na úřadu práce, informoval Ústavní soud stěžovatele také o možnosti žádat o přidělení advokáta u České advokátní komory a poskytl mu potřebné kontaktní údaje.

Výzvu zaslal Ústavní soud stěžovateli na adresu (pro doručování) jím uvedenou v návrhu, zásilka byla dle doručenky doručována (provozovatelem poštovních služeb) dne 19. 3. 2010, stěžovatel nebyl na adrese zastižen, proto byla zásilka uložena na poště a stěžovatel byl o této skutečnosti vyrozuměn výzvou pošty; stěžovatel si uloženou zásilku nevyzvedl, proto tato byla dne 31. 3. 2010 vložena do stěžovatelem užívané schránky na předmětné adrese. Stěžovatel Ústavnímu soudu nesdělil žádnou jinou (novou) adresu pro doručování. Stěžovatel si nevyzvedl zásilku s výzvou do 10 dnů od jejího uložení, tedy dne 29. 3. 2010 nastala fikce jejího doručení; od tohoto data počala běžet lhůta 20 dnů pro odstranění vad stěžovatelova návrhu, která uplynula dne 19. 4. 2010 (§ 45, § 46a, § 46b a § 49 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, § 60 a § 63 zákona o Ústavním soudu).

Na výzvu Ústavního soudu stěžovatel nijak nereagoval.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel přes výzvu a řádné poučení Ústavního soudu neodstranil vady svého návrhu ve lhůtě stanovené (resp. dosud), nezbylo Ústavnímu soudu než postupovat dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2010

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.