III. ÚS 3106/09
III.ÚS 3106/09 ze dne 6. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. K., zastoupeného JUDr. Alexejem Závadou, advokátem se sídlem v Praze 10, Volyňská 1190/3a, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. 2 To 83/2009, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 48 T 8/2008, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Posuzovanou ústavní stížnost podal výše jmenovaný advokát v ohlášeném zastoupení v záhlaví označeného stěžovatele, aniž by k ní připojil plnou moc k zastupování v řízení před Ústavním soudem; jeho podání postrádalo podpis, bylo předloženo v jediném stejnopisu a bez kopií napadených usnesení obecných soudů.

Ústavní soud proto výzvou ze dne 8. 12. 2009 (doručenou 16. 12. 2009) vedl JUDr. Alexeje Závadu k odstranění nedostatku doložené podmínky řízení (advokátního zastoupení stěžovatele) a shora uvedených vad jím učiněného podání; upozornil též, že nestane-li se tak ve lhůtě 10 dnů, nemůže být návrh věcně projednán, resp. jej Ústavní soud odmítne.

Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Na tuto výzvu JUDr. Alexej Závada nereagoval, a to ani ve stanovené lhůtě ani později.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudce zpravodaj (mimo ústní jednání) ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2010

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.