III. ÚS 3100/12
III.ÚS 3100/12 ze dne 24. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 24. srpna 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Ing. P. Ch., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. března 2012 č. j. 30 Cdo 794/2012-312, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. ledna 2009 č. j. 1 Co 386/2008-233 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. srpna 2008 č. j. 37 C 169/2005-190, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 8. 2012, navrhovatel napadl v záhlaví usnesení označená rozhodnutí obecných soudů.
Podstatnou formální vadou podaného návrhu je absence navrhovatelova právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je povinností fyzických i právnických osob nechat se v řízení před Ústavním soudem zastupovat advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na sepsání ústavní stížnosti.

Navrhovatel v rozporu s citovaným ustanovením zastoupen advokátem v předmětném řízení není. Vyzývat ho k odstranění vad návrhu by bylo z důvodů navrhovateli dobře známých z předchozích řízení u Ústavního soudu neefektivní a formalistické, neboť se tak stalo již v několika desítkách dřívějších případů.

Ústavní soud proto návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení pro vady návrhu odmítl, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2012

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.