III. ÚS 305/05
III.ÚS 305/05 ze dne 12. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 305/05 Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 12. září 2005 ve věci L. B., zastoupeného opatrovníkem Městem Poděbrady, 290 31 Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, o návrhu ze dne 15. 6. 2005, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Návrhem, který byl podán L. B., se jmenovaný domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2004 č. j. 1 Co 85/2005-61. Z obsahu usnesení Okresního soudu v Nymburku ze dne 16. 12. 2004 č. j. P 346/2004-10 a sdělení Mgr. R. P. ze dne 24. 6. 2005 bylo zjištěno, že L. B. byl rozsudkem Okresního soudu v Nymburku ze dne 10. 5. 2004 č. j. Nc 561/2003-83 omezen ve způsobilosti k právním úkonům, a proto pro jeho zastupování v právních úkonech, zejména pro jeho zastupování v jednáních před úřady ve všech věcech, jakož i pro správu majetku, mu byl ustanoven opatrovník - Město Poděbrady, jmenovanému byla ponechána způsobilost k nakládání s finančními prostředky do výše jeho měsíčního invalidního důchodu. Pro uvedená zjištění byl označený opatrovník vyzván k odstranění vad návrhu stěžovatele ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Po výzvě, kterou opatrovník L. B. obdržel dne 19. 8. 2005, vady návrhu ve stanovené lhůtě odstraněny nebyly, nebyla předložena listina osvědčující, že stěžovatel je pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 výše citovaného zákona o Ústavním soudu). Z obsahu sdělení opatrovníka ze dne 24. 8. 2005 vyplývá, že ten stížnost podanou jmenovaným považuje za neopodstatněnou. Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 12. září 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.