III. ÚS 302/05
III.ÚS 302/05 ze dne 11. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 11. srpna 2005 o ústavní stížnosti Ing. A. J., správkyně konkursní podstaty, zastoupené JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem 500 02 Kradec Králové, Dukelská 15, proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cmo 48/2005 ze dne 26. 4. 2005, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 15. 6. 2005 obdržel Ústavní soud stížnost navrhovatelky, domáhající se z důvodů ve stížnosti uvedených zrušení označeného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, aniž k uvedenému podání byla přiložena kopie napadeného rozhodnutí.

Dne 18. 7. 2005 byla navrhovatelka prostřednictvím jejího zástupce vyzvána Ústavním soudem k odstranění vady návrhu ve lhůtě 5 dnů, a to s odkazem na konkrétní ustanovení § 72 odst. 6 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Tímtéž podáním byla současně také poučena o tom, že neodstranění vady návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona. Výzva k odstranění vady byla zástupci navrhovatelky doručena dle poštovní dodejky dne 20. 7. 2005, přesto do dnešního dne nebyla vytýkaná vada návrhu odstraněna, Ústavnímu soudu byla předložena pouze kopie dalšího, jím požadovaného rozhodnutí. Proto byl návrh podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 11. srpna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.