III. ÚS 2957/13
III.ÚS 2957/13 ze dne 21. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce zpravodaje Jana Filipa a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatelky SUN PROTECTION s. r. o., se sídlem Česká 283, zastoupené Mgr. Jiřím Šebestou, advokátem se sídlem Čechyňská 16, Brno, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. července 2013 č. j. 2 Afs 15/2013-29, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. ledna 2013 č. j. 10 Af 501/2012-22, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. února 2013 č. j. 10 Af 569/2012-23, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. dubna 2013 č. j. 10 Af 606/2012-22, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 25. června 2012 č. j. 4220/12-1200, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 27. srpna 2012 č. j. 6292/12-1200, rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 4. října 2012 č. j. 7170/12-1200, rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 22. února 2012 č. j. 77367/12/077910302673, rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 23. dubna 2012 č. j. 275821/12/077910302673, rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 25. června 2012 č. j. 357360/12/077910302673 a rozhodnutí Finančního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 17. srpna 2012 č. j. 411370/12/077910302673, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Ústavní soud obdržel dne 25. září 2013 návrh ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kterým se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí orgánů veřejné moci, jimiž dle jejího tvrzení došlo k neoprávněnému zásahu do jejího ústavně zaručeného práva vlastnit majetek ve smyslu čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a práva svobodně podnikat ve smyslu čl. 26 Listiny a čl. 16 Listiny základních práv Evropské unie.

2. Podstatou napadených rozhodnutí je potvrzení zákonnosti rozhodnutí společnosti E.ON Distribuce, a. s., snížit výkupní ceny stěžovatelkou dodané elektrické energie. Tento svůj názor příslušné orgány opřely zejména o závěry nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. 5. 2012 (220/2012 Sb.).
3. Ústavní soud především zdůrazňuje, že se totožnou ústavní stížností, stěžovatelce bezpochyby známou, neboť byla podána obchodní společností zastoupenou stejným advokátem a propojenou se stěžovatelkou personálně skrze osobu jednatele, brojící proti obsahově shodným rozhodnutím orgánů veřejné moci, zabýval v minulosti již několikrát. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka v projednávané ústavní stížnosti v podstatě nereaguje na rozsáhlou argumentaci obsaženou v napadených rozhodnutích a vůbec nereflektuje závěry zmíněné rozhodovací činnosti Ústavního soudu, považuje tento projednávanou stížnost za pokračující polemiku s mnohokrát potvrzenými závěry Ústavního soudu. Jelikož ústavní stížnost neobsahuje žádnou argumentaci pro odchýlení se od těchto závěrů a Ústavní soud pro takové odchýlení sám žádný důvod neshledal, lze v plném rozsahu odkázat na relevantní dřívější rozhodovací činnost Ústavního soudu (viz např. usnesení sp. zn. I. ÚS 1935/13 ze dne 15. 7. 2013, dostupné na http://nalus.usoud.cz/).

4. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2013

Vladimír Kůrka v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.