III. ÚS 293/05
III.ÚS 293/05 ze dne 4. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 293/05

Ústavní soud rozhodl dne 4. října 2005 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci stěžovatele GREEN LION - spol. s r. o. se sídlem 128 00 Praha 2, Sekaninova 52, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2005 sp. zn. 26 Cdo 678/2004, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, který se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označeného usnesení Nejvyššího soudu, byl dne 14. 7. 2005 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle kterého nesplnění povinnosti k odstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Přestože stanovená lhůta byla k žádosti navrhovatele prodloužena do 10. 9. 2005, vady návrhu ani ke dni 25. 9. 2005 (ke kterému opět žádal o její prodloužení) odstraněny nebyly - stěžovatel nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu odmítnut. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 4. října 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.