III. ÚS 29/05
III.ÚS 29/05 ze dne 16. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky D. Ž., zastoupené JUDr. Josefem Vávrou, advokátem v Hrádku nad Nisou, Donín 170, proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu v Liberci, ze dne 15. listopadu 2004, čj. PÚ-R-7807/04/Hk, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 17. 1. 2005 napadla stěžovatelka v záhlaví označené rozhodnutí, jímž bylo podle § 9 odst. 1 a 4 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto, že stěžovatelka není vlastnicí nemovitostí, specifikovaných ve výroku tohoto rozhodnutí, jež se nacházejí v k. ú. Panenská Hůrka, neboť nesplňuje podmínky § 6 odst. 1 cit. zákona. Stěžovatelka má za to, že tím byl porušen čl. 11 odst. 1 a 3 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny všechny formální předpoklady meritorního projednání ústavní stížnosti (§ 42 odst. 1, 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Přitom dospěl k závěru, že ústavní stížnost není dle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přípustná.

Dle posledně citovaného ustanovení je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Vzhledem k ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je třeba za takový prostředek považovat řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek (vyjma návrhu na obnovu řízení) a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. K tomu je třeba doplnit, že pod pojmem "vyčerpat" nutno rozumět nejen podání příslušného procesního prostředku, ale i rozhodnutí ze strany příslušného orgánu veřejné moci o něm.

V daném případě je třeba za takový procesní prostředek považovat - v prvé řadě - žalobu podanou podle § 244 a násl. o. s. ř., o čemž byla stěžovatelka poučena v napadaném rozhodnutí, a tuto žalobu ostatně, jak patrno z příloh ústavní stížnosti, podala.

Z tohoto důvodu byla ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. března 2005

JUDr. Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.