III. ÚS 2887/12
III.ÚS 2887/12 ze dne 21. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 21. září 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu L. M., bez právního zastoupení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

V podání, označeném jako ústavní stížnost, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 27. 7. 2012, navrhovatel požadoval, aby Ústavní soud přezkoumal postup obecných soudů ve věci jeho podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Uvedené podání nemělo náležitosti návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud navrhovatele přípisem ze dne 7. srpna 2012 vyzval, aby podle podrobného poučení vady svého podání odstranil; zejména jej upozornil na povinnost právního zastoupení advokátem podle ustanovení § 29 a 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. K odstranění vad Ústavní soud navrhovateli stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy s tím, že pokud vady nebudou v uvedené lhůtě odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta. Výzvu k odstranění vad stěžovatel převzal dne 13. 8. 2012.
Navrhovatel i přes uvedenou výzvu vady svého podání neodstranil. Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2012

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.