III. ÚS 288/05
III.ÚS 288/05 ze dne 1. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu stěžovatele V. P., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Kupkou, advokátem v Ostravě - Svinově, Tichá 464, proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 9. prosince 1998, sp. zn. 12 C 55/98, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 6. června 2005 napadl stěžovatel rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 9. prosince 1998 (12 C 55/98-57) a tvrdil, že jím byl porušen čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 11 odst. 1 a 4, čl. 17, čl. 47 čl. 36 odst. 1 a 3 a čl. 88 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 87 a čl. 92 Ústavy ČR. Uvedený návrh stěžovatel doplnil svým podáním ze dne 26. července 2005 v souvislosti s výzvou Ústavního soudu (č. l. 7 Ústavního soudu) na odstranění formálních vad návrhu a současně přiložil plnou moc svého právního zástupce. Napadený rozsudek Okresního soudu ve Zlíně navrhl stěžovatel zrušit.

V souvislosti s odstraněním formálních vad byl stěžovatel Ústavním soudem dotázán, zda podal proti napadenému rozsudku Okresního soudu ve Zlíně odvolání, které je v dané věci ex lege přípustné a o kteréžto možnosti byl tímto soudem v uvedeném rozsudku poučen. Stěžovatel k tomu uvedl, že odvolání proti napadenému rozsudku Okresního soudu ve Zlíně nepodal.

Podle § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nepodal proti napadenému rozsudku Okresního soudu ve Zlíně, jak je vpředu označen, řádný opravný prostředek (odvolání), i když o jeho podání byl tímto obecným soudem řádně poučen, a jelikož nebyly splněny podmínky pro postup podle § 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh stěžovatele posoudit jako nepřípustný (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). S ohledem na datum vydání předmětného rozsudku (9. prosince 1998) a datum podání návrhu stěžovatele k poštovní předpravě Ústavnímu soudu (6. června 2005) je rovněž zřejmé, že uvedený návrh byl zjevně podán po uplynutí 60denní lhůty pro jeho podání ve smyslu § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

Z těchto důvodů Ústavní soud návrh stěžovatele soudcem zpravodajem odmítl [§ 43 odst. 1 písm. b) a e) zákona o Ústavním soudu], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. srpna 2005

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.