III. ÚS 286/05
III.ÚS 286/05 ze dne 14. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Musilem o ústavní stížnosti Ing. L. B., proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2005 sp. zn. 32 Odo 225/2004 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. března 2002 sp. zn. 27(28) Co 485/99 za účasti Nejvyššího soudu a Krajského soudu Brně, jako účastníků řízení, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností, podanou dne 8. června 2005, se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Brně blíže označeného v záhlaví tohoto usnesení, neboť jím mělo být porušeno právo na spravedlivý proces garantované v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Ústavní stížnost byla podána prostřednictvím Mgr. Matúše Bóny, advokáta se sídlem Novobranská 14, Brno.

Ještě předtím, než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je vždy povinen přezkoumat formální (procesní) náležitosti ústavní stížnosti. Jen v případě, že ústavní stížnost splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti, se jí může zabývat také věcně.

Ústavní stížnost neměla náležitosti ústavní stížnosti, tak jak je požaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Nebyla k ní přiložena písemná plná moc podle § 29 an. zákona o Ústavním soudu, ani kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva podle § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu. V petitu ústavní stížnosti nebylo napadeno usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2005 sp. zn. 32 Odo 225/2004, které je zjevně rozhodnutím o posledním procesním prostředku k ochraně práva ve smyslu § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu. Proto byl Mgr. Bóna vyzván podle § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu k odstranění vad podání do 15 dnů od doručení výzvy. V takto stanovené lhůtě Mgr. Bóna předložil kopii shora citovaného usnesení Nejvyššího soudu a doplnil petit ústavní stížnosti tak, že napadl i toto usnesení, nepředložil však plnou moc pro zastupování v řízení před Ústavním soudem a ani tak k dnešnímu dni neučinil.

Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2005

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.