III. ÚS 2847/13
III.ÚS 2847/13 ze dne 5. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatelky Milušky Mokré, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. srpna 2013 č. j. 12 Co 382/2013-144, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Stěžovatelka, která se na Ústavní soud obrátila ústavní stížností odeslanou dne 13. září 2013, byla dopisem, který jí byl doručen dne 2. října 2013, vyzvána k odstranění vady podané ústavní stížnosti, spočívající v nedostatku zastoupení advokátem ve smyslu § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). K odstranění této vady byla stěžovatelce dána lhůta 30 dnů.
2. Vzhledem k tomu, že uvedený nedostatek nebyl ve stanovené lhůtě napraven a stěžovatelka nechala zmíněnou výzvu bez odezvy, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2013

Jan Filip v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.