III. ÚS 282/05
III.ÚS 282/05 ze dne 25. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu R. B., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 7. 6. 2005 obdržel Ústavní soud podání datované dnem 3. 6. 2005 a označené jako "stížnost proti protiprávnímu jednání soudů", v němž jmenovaný brojil proti postupu obecných soudů ve věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 14 C 1057/96 a 5 C 65/2005, a zřejmě i ve věci vedené pod sp. zn. 5 C 314/99 u Obvodního soudu pro Prahu 10.

Vzhledem k tomu, že jmenovaný nebyl v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon"), resp. že k uvedenému návrhu nebyla přiložena plná moc advokáta (§ 31 zákona), případně že k němu nebyla přiložena kopie rozhodnutí ve smyslu § 72 odst. 6 zákona, byl Ústavním soudem podle ustanovení § 42 odst. 3 a § 43 odst. 1 písm. a) zákona přípisem ze dne 23. 6. 2005, doručeným dne 11. 7. 2005, vyzván, aby tyto vady svého návrhu odstranil ve lhůtě 30 dnů, a poučen - s odvoláním na ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona - o možnosti odmítnutí návrhu, nebudou-li vytýkané vady odstraněny.

Jmenovaný však na tuto výzvu nijak nereagoval, resp. předmětné vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil (a neučinil tak ani do dnešního dne). Ústavnímu soudu proto nezbylo, než jeho návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2005

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.