III. ÚS 2787/12
III.ÚS 2787/12 ze dne 8. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 8. srpna 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu E. D., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatelka se obrátila dne 23. 7. 2012 na Ústavní soud s návrhem na zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě, ze dne 26. 3. 2012 č. j. 54 Co 1077/2011-47.

V odůvodnění svého podání uvedla, že krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Třebíči, kterým soud prvního stupně zamítl její žalobu o její výživné jako zletilé dcery s odůvodněním, že toto výživné jí není její otec povinen poskytovat, neboť svá studia navrhovatelka ukončila složením maturitní zkoušky a další pokračování ve vzdělávání a přípravu na budoucí povolání na vysoké škole navrhovatelka nedokončila. Jestliže nyní hledá uplatnění v zaměstnání tím, že navštěvuje učební obor "sedlařina", nejde o pokračování ve studiu a nenáleží jí proto již výživné zletilého dítěte.

K návrhu byla přiložena plná moc JUDr. J. R., advokáta, která však nesplňuje podmínku uvedenou v ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").
Jak Ústavní soud dále zjistil, k návrhu nebyla ve smyslu ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu připojena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

Telefonickým dotazem v kanceláři senátu 8 C Okresního soudu v Třebíči Ústavní soud zjistil, že zákonná 60denní lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla zachována, neboť rozsudek odvolacího soudu se dostal do dispozice navrhovatelky již v dubnu 2012. Protože ústavní stížnost je opožděná, nevyzýval soudce zpravodaj navrhovatelku k odstranění vad návrhu a k jeho doplnění.

Ústavní soud návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, neboť jde o návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2012

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.