III. ÚS 2779/13
III.ÚS 2779/13 ze dne 4. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci návrhu Kateřiny Trávníčkové, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 6. 2013 č. j. 14 Co 189/2013-846, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 10. 9. 2013 podání navrhovatelky označené jako ústavní stížnost proti výše označenému rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, které však nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož vedle toho, že podání trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), nebyla navrhovatelka pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).
K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byla navrhovatelka vedena písemnou výzvou, doručenou jí dne 4. 10. 2013, v níž byla upozorněna, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí též náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V určené lhůtě navrhovatelka dříve vytknuté vady podání neodstranila a neučinila tak ani do dne vydání tohoto rozhodnutí.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle něhož soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2013

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.