III. ÚS 274/05
III.ÚS 274/05 ze dne 4. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 4. srpna 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci navrhovatelky D. P. takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 1. června 2005 doručeno podání navrhovatelky označené jako ústavní stížnost, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2005 sp. zn. 3 To 344/2005, kterým byla coby opožděná zamítnuta stížnost navrhovatelky proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. března 2005 sp. zn. 2 T 8/2005, jímž jí byla uložena pořádková pokuta ve výši 1.000,- Kč. Navrhovatelka v ústavní stížnosti zejména namítá, že stížnost podala včas a že jí pořádková pokuta byla uložena nezákonně.

Protože toto podání nesplňovalo náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla navrhovatelka vyzvána k odstranění jeho vad, k čemuž jí byla stanovena 30denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že nebylo zřejmé, jaké ústavně zaručené základní právo stěžovatelky mělo být porušeno [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Výzva k odstranění vad byla navrhovatelce doručena dne 13. června 2005. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 13. července 2005.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než její návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. srpna 2005

Jan Musil soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.