III. ÚS 272/05
III.ÚS 272/05 ze dne 4. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dne 4. srpna 2005 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Jana Musila ve věci navrhovatele L. P., zastoupeného JUDr. Emilem Švingerem, advokátem se sídlem 397 01 Písek, Smetanova 78, o ústavní stížnosti proti usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 4. 2005 sp. zn. 18 P 114/2000 a na jeho postup, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označeného usnesení, jímž soud ustanovil ve věci péče o nezletilého znalce. Uvedl, že rozhodnutí považuje za učiněné v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod, jakož s čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky a poukázal na to, že předmětné řízení probíhá již několik let, před ustanovením znalce soud účastníky nevyslechl - od roku 1998 totiž ke "slyšení účastníků" nedošlo. Proto, s poukazem na nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 91/03, navrhl, aby bylo také vysloveno, že postupem soudu došlo k porušení jeho práv na soudní a jinou právní ochranu.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Okresní soud v Ústí nad Labem v řízení ve věci péče o nezletilého L. P., postupoval v souladu s § 127 odst. 1 obč. soudního řádu, když dospěl k přesvědčení, že rozhodnutí závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, konečně i z obsahu podání stěžovatele je nepochybné, že účastníci v předmětném řízení vyslechnuti byli. Pokud se stěžovatel dovolává nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 91/03, je třeba uvést, že na základě ústavní stížnosti matky nezletilého na průtahy v řízení, bylo nálezem ze dne 7. 12. 2004 soudu uloženo v průtazích nepokračovat, nutno však konstatovat, že samotné stížností napadené rozhodnutí o ustanovení znalce ze dne 13. 4. 2005 svědčí o tom, že je v současné době v řízení postupováno bez průtahů.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 4. srpna 2005

Jiří Mucha předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.