III. ÚS 27/05
III.ÚS 27/05 ze dne 11. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 11. března 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu F. K., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 17. 1. 2005 podání navrhovatele označené jako "žaloba na Ministerstvo zemědělství a Ústřední pozemkový úřad".

Ve výše označeném podání navrhovatel žádal Ústavní soud o přezkoumání a zrušení rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 11. 9. 2003 č. j. 2051/2003-1000, jímž měl být zamítnut jeho rozklad podaný proti rozhodnutí Ústředního pozemkového úřadu ze dne 1. 4. 2003 č. j. 42706/2002/H-5010, kterým nebyla povolena obnova řízení ve věci rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ze dne 16. 9. 2002 č. j. 21668/2002/H-5010.

S ohledem na skutečnost, že návrh nesplňoval podmínky pro zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 182/1993 Sb."), zaslal soudce zpravodaj navrhovateli písemnou výzvu k odstranění vad podání s písemným poučením o náležitostech ústavní stížnosti.

K odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena 30 denní lhůta ode dne obdržení výzvy.

Písemnou výzvu spolu s poučením převzal navrhovatel, jak vyplývá z dodejky založené na č. l. 4 spisu, dne 3. 2. 2005.

Dne 11. 2. 2005 obdržel Ústavní soud žádost navrhovatele o prodloužení původně stanovené lhůty na 90 dnů od obdržení výzvy s odůvodněním, že v mezidobí požádal o pomoc ve své věci Krajský pozemkový úřad Lovčice a Českou advokátní komoru v Praze.

Této žádosti navrhovatele nebylo vyhověno, neboť původně stanovená lhůta je standardní v obdobných případech a umožňuje navrhovateli, aby vyhověl podmínkám výzvy a vady návrhu ve smyslu písemného poučení odstranil. Navrhovatel byl proto výslovně upozorněn, že lhůta k odstranění vad jeho podání skončí dne 7. 3. 2005.

Dne 8. 3. 2005, tedy po stanovené lhůtě, bylo osobně navrhovatelem do podatelny Ústavního soudu doručeno další podání, včetně 60 listinných příloh a fotodokumentace.

Pro posouzení, zda navrhovatel odstranil vady podání ve smyslu jemu zaslaného poučení, je však zásadní zjištění, že navrhovatel ve stanovené lhůtě nedoložil plnou moc advokáta, který by jej v řízení před Ústavním soudem zastupoval, takže nesplnil procesní podmínku řízení uvedenou v ustanoveních § 29 a § 31 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.

Na základě této skutečnosti se již Ústavní soud nezabýval posuzováním dalších námitek navrhovatele obsažených v podání doručeném Ústavnímu soudu dne 8. 3. 2005 včetně připojených listinných příloh, a návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. března 2005

JUDr. Jan Musil soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.