III. ÚS 2650/12
III.ÚS 2650/12 ze dne 18. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 18. září 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Pavla Nováka, bez právního zastoupení, proti usnesení Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech ze dne 16. 5. 2012 č. j. 4 ZT 9/2012-10, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 12. července 2012, se stěžovatel domáhal toho, aby Ústavní soud zrušil shora uvedené usnesení Okresního státního zastupitelství v Karlových Varech, jímž byla podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítnuta jako nedůvodná stěžovatelova stížnost proti usnesení Policie České republiky, Územního odboru Karlovy Vary, ze dne 23. 2. 2012 č. j. KRPK-6173-126/TČ-2011-190381. Tímto usnesením policejního orgánu bylo podle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu zahájeno trestní stíhání stěžovatele pro spáchání trestného činu poškození věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a), odst. 3 trestního zákona č. 140/1961 Sb. ve znění účinném ke dni 31. 12. 2010.
II.

V době podání ústavní stížnosti byl stěžovatel řádně zastoupen advokátem Mgr. Šimonem Baliharem, advokátem se sídlem AK v Plzni, Žižkova 52. Dne 30. 5. 2013 obdržel Ústavní soud sdělení Mgr. Šimona Balihara o ukončení právního zastupování.

Ústavní soud proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 12. srpna 2013, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy sdělil, kdo jej bude nadále v řízení zastupovat, a aby zaslal Ústavnímu soudu plnou moc pro advokáta. Zároveň stěžovatele upozornil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") odmítnout. Výzvu stěžovatel převzal do vlastních rukou dne 16. 8. 2013.

Na tuto výzvu stěžovatel nijak nereagoval a vadu svého právního zastoupení do dnešního dne neodstranil.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu musí být navrhovatel zastoupen advokátem na základě speciální plné moci, ve které musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem.

Ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu stanoví, že pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Ustanovení § 103 o. s. ř. přikazuje, aby soud kdykoli za řízení přihlédl k tomu, zda jsou splněny podmínky řízení. Povinné zastoupení advokátem platí nejen pro podání návrhu k Ústavnímu soudu, nýbrž po celou dobu řízení před Ústavním soudem. Bez tohoto povinného zastoupení advokátem nelze v řízení pokračovat.

Protože navrhovatel nedostatek povinného zastoupení advokátem ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu (per analogiam) odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. září 2013

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.