III. ÚS 2640/13
III.ÚS 2640/13 ze dne 25. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele Vladimíra Nováka, bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 25. 4. 2013, č.j. 69 Co 121/2013-81, a dále proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 11. 2012, č.j. 26 EC 269/2012-19, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Dne 27. 8. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele ze dne 24. 8. 2013 směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 25. 4. 2013, č.j. 69 Co 121/2013-81, a dále proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 11. 2012, č.j. 26 EC 269/2012-19.
2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatele nesplňovalo výše uvedenou náležitost, když z ústavní stížnosti nikterak nevyplývalo, že by byl stěžovatel zastoupen advokátem, vyzval dne 6. 9. 2013 Ústavní soud stěžovatele k odstranění této vady. K tomu mu stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebude-li vada ve stanovené lhůtě odstraněna, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 9. 9. 2013 a následujícího dne mu počala běžet lhůta k odstranění vad podání, která marně uplynula dne 9. 10. 2013.

5. Protože stěžovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. října 2013

Jaroslav Fenyk, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.