III. ÚS 2632/09
III.ÚS 2632/09 ze dne 29. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 29. prosince 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu J. D., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel se podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 10. 2009, obrátil na Ústavní soud ve věci "nezletilých J., D. a M. D." s tím, že se "odvolává proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2009 č. j. 18 Co 359/2009-303, a to i přes poučení o nepřípustnosti odvolání".

Z obsahu návrhu vyplývá, že navrhovatel napadá průběh řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci úpravy poměrů nezletilých pod sp. zn. 12 Nc 191/2000. Navrhovatel je otcem dětí, jejich matkou je Dr. M. O. D., žijící s dětmi v Kyperské republice.

Napadeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2009 č. j. 18 Co 359/2009-303 bylo rozhodnuto pod bodem I. výroku tak, že soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 JUDr. Eva Krocová není vyloučena z projednání a rozhodování věci, přičemž usnesení soudu prvního stupně bylo potvrzeno (výrok II.).

Protože navrhovatel v řízení před Ústavním soudem nebyl zastoupen advokátem a jeho podání vykazovalo vady ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zaslal Ústavní soud navrhovateli výzvu k odstranění vad návrhu spolu s poučením, jak tyto vady odstranit.

K odstranění vad návrhu a jeho doplnění byla navrhovateli stanovena 30denní lhůta ode dne doručení písemné výzvy. Současně byl navrhovatel upozorněn, že pokud vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstraní, Ústavní soud návrh odmítne.

Výzvu spolu s poučením převzal navrhovatel dne 2. 11. 2009.

Dne 30. 10. 2009 obdržel Ústavní soud další doplňující podání navrhovatele označené jako "ústavní stížnost", kterou však vypracoval navrhovatel sám, bez odborné právní pomoci.

V dalším podání ze dne 23. 11. 2009 navrhovatel požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání, neboť prý dne 27. 10. 2009 požádal Českou advokátní komoru o přidělení advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, přičemž "o totéž požádal i Obvodní soud pro Prahu 6", neobdržel však dosud ohledně své žádosti žádné vyrozumění.

V souvislosti s žádostí navrhovatele byla původně stanovená lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena do 16. 12. 2009 včetně.

Reakcí na prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu bylo pouze další podání, v němž navrhovatel Ústavnímu soudu oznamuje, že sice jeho žádosti bylo ČAK - pobočka v Brně, vyhověno, ale další úkony směřující k vypracování ústavní stížnosti není schopen splnit z důvodu svého nedobrého zdravotního stavu.
Protože navrhovatel ani v takto prodloužené lhůtě vady návrhu neodstranil, nezbylo než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. prosince 2009

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.