III. ÚS 262/05
III.ÚS 262/05 ze dne 9. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 9. listopadu 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Pavla Holländera a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. E., právně zastoupeného JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou AK se sídlem Krameriova 139, 339 01 Klatovy, směřující proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 2. 2005 sp. zn. Nc 362/2004, za účasti Krajského soudu v Plzni, jako účastníka řízení, t a k t o:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena 25. 5. 2005, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 2. 2005 sp. zn. Nc 362/2004, a to pro porušení čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud konstatuje, že včas podaná ústavní stížnost splňuje všechny zákonné formální náležitosti, a proto nic nebrání projednání a rozhodnutí věci samé.

Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že ústavní stížností napadeným usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 2. 2005 sp. zn. Nc 362/2004, byla podle ust. § 16 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř."), odmítnuta jako opožděná žalobcem (v řízení před Ústavním soudem "stěžovatel") uplatněná námitka podjatosti soudkyně Okresního soudu Plzeň-město Mgr. Mileny Sedlákové. V odůvodnění svého rozhodnutí krajský soud uvedl, že uplatněná námitka má základ v jednání konaném u soudu prvního stupně dne 28. 5. 2004. Protože však předmětná námitka nebyla uplatněna při tomto jednání, ale teprve podáním ze dne 7. 6. 2004 doručeným soudu dne 9. 6. 2004, jedná o námitku uplatněnou opožděně, když poučení o možnosti vyjádřit se k soudkyni bylo řádně na počátku předmětného jednání dáno.

V ústavní stížnosti stěžovatel uvádí, že podal k Okresnímu soudu Plzeň - město žalobu o náhradu škody, věc je vedena u tohoto soudu pod sp. zn. 30 C 324/2000. Dne 28. 5. 2004 se v označené věci konalo soudní jednání, kterému předsedala Mgr. Milena Sedláková. Hned v úvodu jednání soudkyně poučila účastníky dle ust. § 5 a ust. § 15a o. s. ř., a účastníci uvedli, že námitku podjatosti vůči osobě soudce nevznášejí. Teprve až v průběhu soudního jednání konaného dne 28. 5. 2004 začal stěžovatel pochybovat o nepodjatosti jmenované soudkyně. Námitku podjatosti stěžovatel uplatnil u soudu podáním ze dne 7. 6. 2004, které bylo soudu doručeno dne 9. 6. 2004, tj. dvanáctý den od vzniku důvodu vyloučení. Protože důvod ke vznesení námitky podjatosti nevznikl na počátku soudního jednání konaného dne 28. 5. 2004, kdy došlo ke změně soudce, ale až v průběhu tohoto soudního jednání, je stěžovatel přesvědčen, že měl krajský soud postupovat dle ust. § 15a odst. 2 o. s. ř., za středníkem, nikoli před ním.

II.

Ústavní soud není součástí obecné soudní soustavy a nepřísluší mu právo dozoru nad rozhodovací činností obecných soudů. Do rozhodovací činnosti obecných soudů je Ústavní soud oprávněn zasáhnout pouze tehdy, byla-li pravomocným rozhodnutím těchto orgánů porušena ústavně zaručená základní práva nebo svobody.

Ústavní soud tedy přezkoumal napadené rozhodnutí z hlediska stěžovatelem v ústavní stížnosti uplatněných námitek, a se zřetelem ke skutečnosti, že mohl přezkoumávat pouze ústavnost, dospěl k závěru, že ústavní stížnost není důvodná.

Dle ust. § 15a odst. 2 o. s. ř., je účastník povinen námitku podjatosti soudce uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedících).

Vzhledem k tomu, že stěžovatel již v průběhu jednání konaného dne 28. 5. 2004, kterého se soudkyně Mgr. Milena Sedláková poprvé zúčastnila, začal o podjatosti jmenované soudkyně pochybovat, což sám - jak výše uvedeno - v ústavní stížnosti konstatuje, postupoval krajský soud správně, když v souladu s ust. § 16 odst. 2 o. s. ř., námitku podjatosti soudkyně Okresního soudu Plzeň-město Mgr. Mileny Sedlákové, stěžovatelem u soudu uplatněnou dne 9. 6. 2004, odmítl pro její opožděnost.

S ohledem na výše uvedené nedospěl Ústavní soud k závěru, že by postupem jednajícího soudu došlo k porušení ústavně zaručených základních práv nebo svobod stěžovatele.

Na základě těchto skutečností Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh zjevně neopodstatněný odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2005

Jiří Mucha v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.