III. ÚS 2544/09
III.ÚS 2544/09 ze dne 1. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 1. prosince 2009 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatele Hlavního města Prahy se sídlem v Praze 2, Mariánské nám. 2, zastoupeného JUDr. Světlanou Semrádovou Zvolánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 18, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 7. 2009 č. j. 13 Cmo 169/2009-71 a Městského soudu v Praze ze dne 9. 6. 2009 č. j. 58 Cm 80/2007-59, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaných usnesení, jimiž došlo k zastavení řízení s tím, že ve lhůtě nebyl podán návrh na pokračování řízení, jež bylo soudem přerušeno. Poukázal na okolnosti, za nichž k přerušení řízení došlo, a vyslovil přesvědčení, že pro důvody, které účastníky vedly k návrhu na přerušení řízení, nemělo k tomuto dojít s odvoláním na § 110 občanského soudního řádu, nýbrž na § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu, tj. proto, že probíhalo řízení, ve kterém byla řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí v dané věci a kterou by jinak mohl soud předběžně vyřešit sám. Uvedené důvody pro přerušení řízení jsou pak podstatné pro pokračování řízení, k němuž mělo dojít po jejich odpadnutí a nebylo tak vázáno na návrh ve lhůtě 1 roku. Poněvadž soud I. stupně přesto řízení zastavil a odvolací soud jeho rozhodnutí potvrdil, cítí se dotčen v právech zakotvených v čl. 36, čl. 37 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 96 Ústavy České republiky.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud po přezkoumání usnesení soudu I. stupně, kterým bylo zastaveno řízení pro nečinnost žalobce, nyní stěžovatele, jenž nepodal ve lhůtě vyplývající z § 111 odst. 3 občanského soudního řádu návrh na pokračování přerušeného řízení, opodstatněně rozhodnutí jako věcně správné potvrdil. V odůvodnění svého usnesení se vypořádal s námitkou žalobce, týkajícími se okolností, které vedly k přerušení řízení o vyloučení označených nemovitostí ze soupisu konkursní podstaty úpadce, a s poukazem na projevy vůle účastníků, na znění § 110 a § 111 odst. 3 občanského soudního řádu vyložil vyčerpávajícím způsobem, proč usnesení soudu I. stupně shledal správným v celém rozsahu. Na odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu lze proto v dalším odkázat. Lze dodat, že pokud měl žalobce výhrady či pochybnosti o důvodech, pro které bylo řízení přerušeno, bylo na něm, aby učinil kroky k pokračování řízení ve lhůtě vyplývající z § 111 odst. 3 občanského soudního řádu a případně se poté domáhal jím namítaného přerušení řízení dle § 109 odst. 2 písm. c) citovaného právního předpisu.

Pro výše uvedené byl návrh směřující proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze jako zjevně neopodstatněný odmítnut. Návrh napadající usnesení soudu I. stupně je návrhem nepřípustným, když nesměřuje proti rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon poskytl, a který tento k ochraně svých tvrzených práv využil [§ 43 odst. 2 písm. a), § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, 4, § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. prosince 2009

Jiří Mucha předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.