III. ÚS 2536/09
III.ÚS 2536/09 ze dne 27. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. S., takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavnímu soudu bylo dne 25. září 2009 doručeno podání výše jmenovaného stěžovatele, označené jako "stížnost pro porušení zákona o soudním procesu 3 Nt 1101/2009 ve Frýdku-Místku a usnesení Krajského soudu v Ostravě", které podle svého obsahu zřejmě mělo být ústavní stížností. Podání trpělo závažnými formálními vadami, které zároveň znemožňovaly jakékoli posouzení; zejména nebyl stěžovatel zastoupen advokátem, nebyla přiložena kopie rozhodnutí, proti kterému stížnost směřovala, a z návrhu ani nebylo seznatelné, zda byly stěžovatelem využity řádné, příp. mimořádné opravné prostředky. Stěžovatel byl na vady návrhu upozorněn a výzvou ze dne 12. listopadu 2009 poučen (včetně možnosti požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta), že je nutné vytýkané vady v určené lhůtě 6 týdnů odstranit, protože v opačném případě by byl Ústavní soud nucen návrh odmítnout.

Ústavní soud konstatuje, že stanovená lhůta uplynula dne 28. prosince 2009. Jelikož k dnešnímu dni nebylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž by byly vytýkané vady odstraněny, nezbylo než o návrhu rozhodnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tedy tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 27. ledna 2010

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.