III. ÚS 2534/17
III.ÚS 2534/17 ze dne 15. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Luboše Emmera, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2016 sp. zn. 30 Cdo 2844/2016, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Dne 10. 8. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova stížnost proti v záhlaví označenému usnesení Nejvyššího soudu. Důvodem odmítnutí dovolání bylo neodstranění vady spočívající v právním zastoupení stěžovatele v dovolacím řízení, a to i přes výzvu a poučení o důsledcích jejího neodstranění.
2. Ústavní soud posoudil splnění procesních podmínek pro řízení před Ústavním soudem podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a dospěl k závěru, že nejsou dány.

3. Kromě dalších vad je třeba uvést, že stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a této vady svého podání si je vědom, když tvrdí, že každý občan má právo napsat stížnost, žádost, žalobu a dovolání sám za sebe.

4. Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené. Ústavní soud však v tomto případě odstranění vad podání nepožadoval. Jak bylo zjištěno z úředního záznamu (č. l. 4 spisu), dotazem u Obvodního soudu pro Prahu 2 k soudnímu spisu sp. zn. 14 C 124/2015, napadené usnesení Nejvyššího soudu bylo stěžovateli doručeno dne 4. 1. 2017.

5. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. V posuzované věci však byla ústavní stížnost proti shora uvedenému usnesení Nejvyššího soudu podána k poštovní přepravě dne 9. 8. 2017.

6. V takovém případě dospěl soudce zpravodaj k závěru, že vyžadovat po stěžovateli odstranění vad jeho podání, trpí-li současně toto podání vadou neodstranitelnou, by bylo postupem neefektivním a formalistickým.

7. Proto nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené zákonem podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, a to mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.