III. ÚS 2524/12
III.ÚS 2524/12 ze dne 9. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou o ústavní stížnosti stěžovatele J. C., proti usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 13. dubna 2012 č. j. 6 T 169/2011-3177 a Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. června 2012 č. j. 7 To 241/2012-3228 takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním ze dne 2. 7. 2012, označeným jako ústavní stížnost, stěžovatel brojil proti usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 13. dubna 2012 č. j. 6 T 169/2011-3177 a Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. června 2012 č. j. 7 To 241/2012-3228, přičemž tvrdil, že jimi byl zkrácen "v základním a v zásadním právu na svobodu".

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost byla sepsána přímo stěžovatelem, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, navrhovatel jako fyzická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud stěžovatele vyzval, aby (mj.) tyto vady svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranil, a to konkrétně předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, může být jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 31. 8. 2012.
Stěžovatel přípisem ze dne 26. 9. 2012 sdělil, že dne 2. 7. 2012 požádal Českou advokátní komoru o přidělení právního zástupce, nicméně vady svého návrhu ve stanovené lhůtě (a ani do dnešního dne) neodstranil, a proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. října 2012

Jiří Mucha v. r. soudce Ústavního soudu



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.