III. ÚS 2523/13
III.ÚS 2523/13 ze dne 10. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Antonína Špačka, t. č. Vazební věznice Brno, proti postupu Policie ČR, spočívajícím v nezákonném trestním stíhání stěžovatele, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 16. srpna 2013 návrh ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jímž se stěžovatel domáhal "rady nebo pomoci" proti postupu Policie ČR, spočívajícím v nezákonném trestním stíhání stěžovatele. Stěžovatel byl dopisem, jehož doručení potvrdil dne 26. srpna 2013, vyzván k odstranění vad předmětného podání, spočívajících v nepřiložení kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku ve smyslu ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu, v nedostatku zastoupení advokátem ve smyslu § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu a v nejasnosti podání stran toho, čeho se stěžovatel domáhá. K odstranění těchto vad byla stěžovateli dána lhůta 30 dnů.
Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2013

Jan Filip v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.