III. ÚS 2515/09
III.ÚS 2515/09 ze dne 10. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. prosince 2009 věci navrhovatele J. P., zastoupeného JUDr. Prokopem Benešem, advokátem se sídlem v Praze 4, Antala Staška 38, o ústavní stížnosti proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2009 sp. zn. 9 To 129/2009 a Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. 2. 2009 č. j. 1 Pp 185/2006-160, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel se domáhal zrušení výše citovaných usnesení, jimiž bylo rozhodnuto, že má vykonat zbytek trestu, z něhož byl podmínečně propuštěn. Uvedl, že dle jeho přesvědčení bylo rozhodnutími zasaženo do práv, která jsou zakotvena v čl. 36, čl. 37 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod. V podání ze dne 26. 11. 2009 mj. sdělil, že usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2009 mu bylo doručeno 19. 5. 2009 - ústavní stížnost ze dne 20. 9. 2009 považuje tak za podanou ve lhůtě.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě k tomu stanovené [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3, § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení Městského soudu v Praze, návrhu stěžovatele a podání jeho zástupce bylo zjištěno, že soud II. stupně zamítl dne 7. 4. 2009 stížnost odsouzeného (nyní stěžovatele) proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4, jímž bylo rozhodnuto o vykonání zbytku trestu odnětí svobody, ze kterého byl podmíněně propuštěn, rozhodnutí odvolacího soudu navrhovatel obdržel 19. 5. 2009, ústavní stížnost podal k doručení Ústavnímu soudu dne 23. 9. 2009.

S ohledem na výše uvedené, na znění § 72 odst. 3 cit. zákona o Ústavním soudu a zjištění, že návrh stěžovatel předal k doručení 23. 9. 2009, když lhůta k jeho podání uplynula dnem 20. 7. 2009, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2009

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.