III. ÚS 251/05
III.ÚS 251/05 ze dne 13. 7. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 13. července 2005 ve věci navrhovatele A. V., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2005, sp. zn. 37 Co 40/2003 a Okresního soudu v Blansku ze dne 6. 6. 2002 sp. zn. 7 C 580/2001, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který svým podáním ze dne 19. 5. 2005 brojil proti výše označeným rozhodnutím soudů, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého neodstranění vad návrhu v určené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Stěžovatel, jemuž byla uvedená výzva doručena dne 6. 6. 2005, vady návrhu ve lhůtě neodstranil, podáním ze dne 17. 6. 2005 tak neučinil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2005

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.