III. ÚS 248/05
III.ÚS 248/05 ze dne 13. 7. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 13. července 2005 ve věci navrhovatele P. B., o návrhu ze dne 16. května 2005, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 18. května 2005 obdržel Ústavní soud podání, jímž se na něj navrhovatel obrátil s výhradami vůči postupu obecných soudů týkajícího se stanovení výživného. Kasačním návrhem napadl rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. února 2005 č. j. 6 Co 214/2005-655 a Okresního soudu v Písku ze dne 4. listopadu 2004 č. j. P 32/95-626 s tím, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených základních práv.

Navrhovatel byl Ústavním soudem s odkazem na konkrétní ustanovení zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, včetně citace jejich znění, vyzván k odstranění vad návrhu s tím, že mu ve výzvě byla určena lhůta k odstranění vad do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Současně byl ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona poučen o tom, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Výzvu převzal dle dodejky dne 7. června 2005.

V důsledku toho, že navrhovatel předmětnou vadu v určené lhůtě neodstranil, se Ústavní soud nemohl návrhem věcně zabývat. Připomíná, že jakožto orgán veřejné moci a orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR) přirozeně vychází a je povinen při výkonu své jurisdikce důsledně vycházet z principu, že co do případů, mezí a způsobů může uplatňovat státní moc jen v zákonném a ústavním rámci (zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, ve spojení s čl. 88 odst. 2 Ústavy ČR), což je v právním státě nezbytná podmínka pro jakoukoliv legitimní činnost jeho orgánů.

S ohledem na uvedené tedy Ústavnímu soudu nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2005

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.