III. ÚS 2475/09
III.ÚS 2475/09 ze dne 17. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky V. K., proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 9. 2008 č. j. 33 C 247/2004-246, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 21. 9. 2009 bylo Ústavnímu soudu Okresním soudem v Ostravě postoupeno podání stěžovatelky nazvané "stížnost k Ústavnímu soudu ČR v kauze j. č. 33 C 247/2004-246 ze dne 4. 9. 2008, OS v Ostravě".

Podání navrhovatelky nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyla navrhovatelka zastoupena advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byla navrhovatelka vedena písemnou výzvou, doručenou jí dne 12. 10. 2009, v níž byla též upozorněna, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Dne 13. 11. 2009 požádala stěžovatelka o prodloužení lhůty k odstranění vad podání v délce nejméně tří měsíců z důvodu značného zhoršení jejího zdravotního stavu; lhůta byla prodloužena o patnáct dní.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatelka neodstranila.
Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh navrhovatelky odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2009

Vladimír Kůrka v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.