III. ÚS 2473/09
III.ÚS 2473/09 ze dne 9. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 9. listopadu 2009 ve věci navrhovatelů 1) J. K., a 2) J. K., o jejich návrhu ze dne 25. 8. 2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatelé, kteří své podání učiněné u Okresního soudu v Klatovech označili jako stížnost k Ústavnímu soudu ve věci sp. zn. 18 E 1134/2002, byli dne 30. 9. 2009 vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a současně poučeni nejen o náležitostech ústavní stížnosti, ale také o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, tj. tak, že neodstranění vad návrhu v určené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Dle sdělení doručující pošty nebyli stěžovatelé na jimi uvedené adrese zastiženi, proto byla zásilka po zanechání výzvy dne 1. 10. 2009 uložena a po marném uplynutí desetidenní lhůty pak vložena do jejich domovní schránky.
Stěžovatelé ve lhůtě, která jim v souladu s § 49 odst. 2 a 4 občanského soudního řádu uplynula dne 27. 10. 2009, vady návrhu neodstranili, a proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2009

Pavel Holländer soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.