III. ÚS 247/05
III.ÚS 247/05 ze dne 13. 7. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 13. července 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci navrhovatele V. K., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 15. května 2005 doručeno podání navrhovatele označené jako ústavní stížnost směřující proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. března 2005 sp. zn. 1 Ko 118/2005 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. ledna 2005 sp. zn. 80 K 153/99. Stěžovatel uvádí, že tuto ústavní stížnost podává z procesní opatrnosti s tím, že souběžně podává proti usnesení vrchního soudu dovolání a podle výsledků dovolacího řízení podá informaci, zda trvá na ústavní stížnosti.

Protože toto podání nesplňovalo náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad, k čemuž mu byla stanovena 30 denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že nebylo zřejmé, jaké ústavně zaručené základní právo stěžovatele mělo být porušeno [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 27. května 2005. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 27. června 2005 (pondělí).

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2005

Jan Musil soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.